Japan 2019

'Smell' coffee shop, Asakusabashi, Tokyo.
Our hosts at Ryokan Shimizu, Kyoto.
Pedestrian crossing, Kyoto.
School's out, Nagamachi neighborhood, Kanazawa.
Bicycle commute, Kanazawa.
Standing piss prohibition, near Golden Gai, Shinjuku, Tokyo.
Gion district, Kyoto.
Inscriptions on stone, Mount Kurama, Kyoto.
BEEP, Akihabara, Tokyo.
Station attendant, Osaka.
Parking attendants, Tokyo.
Pedestrian crossing, Tokyo.
Tree roots on Mount Kurama, Kyoto.
Flower display, Shinjuku Garden, Tokyo.
Fish, Kyoto.